Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

  • Căn cứ Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều lệ  Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội;
  • Căn cứ Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài số : 351/ LĐTBXH – GP do bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 03/5/2013;
  • Căn cứ Quyết định số 21/ 2013/ QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc thành lập CNXKLĐ – Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho CNXKLĐ – Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, cụ thể:

–  CNXKLĐ – Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội là đơn vị trực thuộc công ty, thực hiện chế độ hoạch toán phụ thuộc; có con dấu, tài khoản riêng, có mã số thuế riêng;

–  CNXKLĐ – Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội tổ chức tìm kiếm đối tác nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc để khai thác Hợp đồng cung ứng lao động;

–  Tổ chức tuyển chọn và làm thủ tục để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

–  Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

–  Thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

–  Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

–  Tổ chức hoạt động thu – chi tài chính theo quy định của pháp luật có liên quan bao gồm : thu học phí đào tạo, chi phí đồng phục, quỹ hỗ trợ việc làm của người lao động, phí dịch vụ cuất khẩu lao động ( nếu có ) , thu hộ – chi hộ tiền môi giới và tiền ký quỹ ( nếu có); thu tiền quản lý từ phía đối tác; tổ chức hoạt động thu – chi tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật;

–  Được chủ động huy động vốn ( từ cán bộ công nhân viên hoặc vay, mượn từ các tổ chức và cá nhân khác) để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn lưu động để đảm bảo  duy trì hoạt động và phát triển của chi nhánh phù hợp với quy định của pháp luật;

–  Được góp vốn đầu tư, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các cá nhân, tổ chức khác để nhằm duy trì sự hoạt động và phát triển của chi nhánh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

–  Nộp báo cáo định kỳ , đột xuất cho công ty và cơ quan quản lý Nhà nước theo yêu cầu và chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước;

–  Chịu trách nhiệm niêm yết công khai quyết định giao nhiệm vụ và bản sao Giấy phép xuất khẩu lao động của công ty tại trụ sở;

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

–  Thực hiện nghĩa cụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

–  Thực hiện chế độ báo cáo, có trách nhiệm cung cấp và đảm bảo chính xác, trung thực thông tin, số liệu, tài liệu cho công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Giao cho Ông Nguyễn Văn Hiển – Người đứng đầu CNXKLĐ – Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội tổ chức quản lý hoạt động của công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền. Trực tiếp tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm… các chức danh phù hợp hoạt động kinh doanh và thuộc thẩm quyền của chi nhánh.

Thời hạn ủy quyền : Chi nhánh được đại diện và thực hiện nội dung được Công ty ủy quyền trong suốt thời gian được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc ủy quyền và chấm dứt ủy quyền được Công ty quyết định nếu chi nhánh vi phạp nội dung ủy quyền và gây hậu quả theo đề án chi nhánh xây dựng và được phê duyệt bởi công ty.

Trường hợp việc ủy quyền và thực hiện ủy quyền chấm dứt, chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với công ty giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hoạt động và thực hiện nội dung được ủy quyền.

   Điều 2: Trong quá trình thực hiện chi nhánh có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động cho công ty. Trong trường hợp chi nhánh thực hiện không đúng hoặc không tuân thủ về nội dung ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước công ty, trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh và các phòng ban liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

                                                                                                   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                          TRẦN MINH TÂM